Organisaties

Verschillende Utrechtse organisaties kunnen jouw kind koppelen aan een vrijwilliger die helpt bij taal of huiswerk. Hieronder vind je een overzicht van alle organisaties uit het Stadsnetwerk die werken met vrijwilligers.

Digitale leermiddelen

Voor laptops kun je terecht bij de school van je kind. Als school geen oplossing kan bieden en het leren thuis hierdoor wordt belemmerd, dan kan Stichting Leergeld misschien helpen.

Initiatieven

Big Brothers Big Sisters

Big Brothers Big Sisters Utrecht is een maatjesprogramma voor kwetsbare kinderen en jongeren van 6-18 jaar uit gezinnen die leven op de armoedegrens. Een little wordt gedurende minimaal 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger (de Big). Zij spreken wekelijks af en doen samen leuke dingen. Bij het maken van de match wordt goed gekeken naar wederzijdse interesses. Het doel van Big Brothers Big Sisters is het stimuleren van een positieve ontwikkeling van het kind door het geven van extra – en persoonlijke- aandacht. De bewezen impact van dit maatjes programma is groot. Zo wordt de leefwereld van een kind vergroot, verbeteren de sociale vaardigheden, worden de littles weerbaarder en zijn ze meer zelfredzaam en/of hebben meer zelfvertrouwen. Door de match wordt niet alleen de horizon van het kind verbreed, maar ook van de Big. Onze Bigs worden vooraf grondig gescreend, krijgen trainingen en worden zorgvuldig begeleid door professionals (matchcoördinatoren), zodat de match tussen kind en vrijwilliger succesvol en duurzaam verloopt.

 • Aanbod: Maatjesprogramma
 • Doelgroep: Kwetsbare kinderen en jongeren van 6-18 jaar uit gezinnen die leven op de armoedegrens.
Website

IMC Weekendschool

IMC Weekendschool geeft aanvullend onderwijs op zondag aan kinderen, van 10 tot 15 jaar, uit sociaal-economisch achtergestelde wijken. De vakken op de weekendschool worden aangeboden door professionals. Zij doen dit op vrijwillige basis.

 • Aanbod: Aanvullend onderwijs op zondag.
 • Doelgroep: Kinderen, van 10 tot 15 jaar, uit sociaal-economisch achtergestelde wijken.
Website

Stichting Leergeld Utrecht

Stichting Leergeld Utrecht geeft financiële ondersteuning aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar, zodat zij blijven meedoen aan school- sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeente Utrecht kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen!

De kleine beurs van ouders mag geen reden zijn voor sociale uitsluiting van de kinderen. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen mee op schoolreis en hun zwemdiploma halen. Daarnaast ondersteunen wij ook bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

 • Aanbod: Financiële ondersteuning aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar in Utrecht.
 • Doelgroep: Kinderen t/m 18 jaar oud.
Website

JINC

JINC strijdt in samenwerking met scholen en bedrijven voor een samenleving waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Om dat te bereiken organiseert JINC projecten om jongeren van 8-16 jaar te helpen aan een goede start op de arbeidsmarkt.

 • Aanbod: Via het JINC-programma maken de jongeren kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. In Utrecht biedt JINC vijf projecten aan. Digitale Vaardigheden: Basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 krijgen les van IT professionals en leren analytisch te denken en een probleem stapsgewijs op te lossen. Tegelijk worden ze enthousiast gemaakt voor de kansrijke IT-sector. Bliksemstage: Tijdens een Bliksemstage in de Klas komt een medewerker van een bedrijf langs om iets te vertellen over zijn bedrijf/beroep. De handen gaan uit te mouwen en leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en het vmbo mogen zelf ervaren tijdens praktische opdrachten. Ondernemen doe je zo: Vmbo-leerlingen krijgen door dit project een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk van het ondernemen. Coaches uit het bedrijfsleven begeleiden de leerlingen. Sollicitatietraining: Tijdens een Sollicitatietraining brengen (personeels) managers uit het bedrijfsleven vmbo’ers d.m.v. rollenspellen de fijne kneepjes van het solliciteren bij. Carrière Coach: Dit project is een loopbaanadviestraject voor vmbo-leerlingen uit het vierde jaar, waarbij professionals uit het bedrijfsleven individuele gesprekken voeren met een leerling over zijn/haar toekomstkeuzes.
 • Doelgroep: Leerlingen tussen de 8-16 jaar uit het primair en voortgezet onderwijs, die opgroeien in wijken met een sociaal-economische achterstand.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Momenteel vindt begeleiding voor de projecten Sollicitatietraining en Carrière Coach op afstand plaats (digitaal of telefonisch). Bliksemstage in de Klas, Digitale Vaardigheden en Ondernemen Doe Je Zo vinden fysiek plaats op school, maar worden indien nodig ook digitaal aangeboden. JINC volgt hierin de RIVM-maatregelen.
Website

SHS

SHS koppelt scholieren 1-op-1 aan studenten voor (gratis) online bijles. Hierbij staan persoonlijk contact, maatwerk en plezier centraal. Studenten staan dicht bij de belevingswereld van scholieren en kunnen zo ondersteunen vanuit begrip en een persoonlijke band.

 • Aanbod: Online bijles, talentontwikkeling en studiebegeleiding voor scholieren, door studenten. Er zijn studenten beschikbaar voor elk vak. De studenten ontvangen ondersteuning in het geven van bijlessen. Tijdens de bijlessen is er veel tijd voor persoonlijk contact, omdat scholieren zich het beste kunnen ontwikkelen wanneer zij zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf. SHS ondersteunt echt op structurele wijze een school: tegengaan lerarentekort, versterking van vaksecties, (groeps)bijlessen. Dit allemaal in samenwerking met scholen zonder dat de ouder er voor betaald.
 • Doelgroep: Alle middelbare scholieren uit Nederland.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Alle bijlessen worden (online) op afstand aangeboden.
Website

BuurtBlinkers

Buurtblinkers biedt hulp bij het ontwikkelen van het (taal)niveau en de talenten van kinderen in de Utrechtse wijken Lombok en Nieuw- Engeland.

 • Aanbod: Individuele (talige) bijles, huiswerkbegeleiding, hulp bij studievaardigheden, workshops en begeleiding bij het maken van een wijkkrant. De bijlessen kosten 1 euro per les en worden vergoed door U-pas. Deelname aan de wijkkrant en de workshops is gratis. De begeleiding wordt wekelijks gegeven door een vaste vrijwilliger. De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator die veel ervaring heeft als leerkracht.
 • Doelgroep: Kwetsbare kinderen in de wijken Lombok en Nieuw-Engeland die geen Nederlandstalige achtergrond hebben en waarvan de ouders een kleine portemonnee hebben.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Bijlessen worden, indien noodzakelijk en mogelijk, online gegeven.
Website

Wishing Well West

Wishing Well West stimuleert kinderen onder andere om hun eigen unieke talenten in te zetten voor een rijkere leerervaring. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan taal en talentontwikkeling.

 • Aanbod: In een fijne huiskamersfeer krijgen (tweetalige) kinderen en jongeren binnen het project Taal en Talent wekelijks één-op één een uur leerondersteuning door een vaste vrijwilliger. Dit gebeurt onder leiding van een professionele coördinator, die wekelijks contact heeft met ouders en samenwerkt met de scholen uit de wijk.
 • Doelgroep: Kinderen en jongeren van 5-18 jaar in Lombok en Utrecht-West.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Momenteel vindt begeleiding digitaal plaats via Zoom. Sommige kinderen en jongeren die geen laptop hebben, kunnen deze lenen. Kinderen waarbij de zoomsessies niet goed lukken, worden inmiddels weer uitgenodigd om op locatie te werken.
Website

Leergaloos

Leergaloos koppelt senioren (55-plussers) gedurende een dagdeel per week als vrijwilligers aan basisscholen in heel Utrecht.

 • Aanbod: Wekelijks draaien de vrijwilligers onder begeleiding van een leerkracht een aantal uren mee op een basisschool in Utrecht. Dit kan in de klas zijn maar ook daarbuiten door bijvoorbeeld met een klein groepje kinderen extra te lezen of te rekenen. Er wordt een match gemaakt tussen waar de vrijwilliger affiniteit mee heeft en waar de leerkracht behoefte aan heeft. De missie van Leergaloos is het verbinden van generaties. De vrijwilligers en kinderen leren met veel plezier met en van elkaar. Door de wekelijkse aanwezigheid ontstaat een hechte band tussen de leerkracht, de kinderen en de vrijwilliger. Geïnteresseerde scholen of senioren kunnen zich melden (zie website).
 • Doelgroep: Basisscholen in heel Utrecht (inclusief Vleuten, De Meern en Haarzuilens). Er wordt een match gemaakt tussen waar de vrijwilliger affiniteit mee heeft en waar de leerkracht behoefte aan heeft.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: De vrijwilligers ondersteunen op de scholen. Wanneer daar aanleiding toe is (bijv. tijdens lockdown vanwege corona) wordt naar alternatieven gekeken.Alle bassischoolleerlingen in de stad Utrecht.
Website

Taal Doet Meer – VoorleesExpress / Taalmentoraat / School’s cool

Taal Doet Meer zorgt er met veel vrijwilligers voor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Taal Doet Meer zet zich onder andere in voor gelijke onderwijskansen van leerlingen in Utrecht.

 • Aanbod: Vrijwilligers helpen leerlingen wekelijks met taal, studievaardigheden en algemene ontwikkeling om zo plezier in lezen en leren te stimuleren en onderwijskansen te vergroten. De begeleiding gebeurt altijd in samenwerking met school en ouders. Het aanbod van Taal Doet Meer bestaat uit de VoorleesExpress (vrijwillige voorlezers worden gekoppeld aan gezinnen met jonge kinderen), Taalmentoraat (kinderen uit groep 5-8 krijgen gedurende één schooljaar extra taalondersteuning) en School’s cool (kinderen uit groep 8 worden begeleid tijdens de overstap naar de middelbare school). Op de website van Taal Doet Meer hier meer over lezen en aanmelden.
 • Doelgroep: Leerlingen tussen 4 en 16 jaar uit Utrecht die ondersteuning nodig hebben bij taal. Voor jongere kinderen is de VoorleesExpress een mogelijkheid.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Begeleiding vindt momenteel op afstand plaats (digitaal of telefonisch). In sommige gevallen is fysieke begeleiding weer mogelijk onder de voorwaarde dat de RIVM-richtlijnen worden gehanteerd.
Website

Huiswerkklas Youth for Christ

Youth for Christ Nederland is een stichting die jongeren opzoekt, hen helpt groeien en hen hoop wilt bieden voor de toekomst. In Utrecht biedt Youth for Christ een huiswerkklas aan.

 • Aanbod: Wekelijkse huiswerkklas in Zuilen op maandag van 16.00 tot 18.00 uur. De laagdrempelige huiswerkbegeleiding wordt gratis aangeboden. Ook is er tijd en ruimte voor ontspanning en hebben vrijwilligers oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • Doelgroep: Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren van groep 6 tot en met klas 2. De huiswerkklas vindt plaats in Zuilen. Maar kinderen uit andere wijken zijn ook welkom.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Geen begeleiding op afstand.
Website

Handjehelpen

Handjehelpen ondersteunt kinderen uit kwetsbare gezinnen in Utrecht waarbij bijvoorbeeld autisme, LVB, ziekte of andere zorgen een rol spelen.

 • Aanbod: Vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen bieden één op één ondersteuning op maat in de thuissituatie, in een gastgezin of zo nodig online. Zij ondersteunen onder andere bij schoolopdrachten. Daarbij krijgen jonge mantelzorgers speciale aandacht door het inzetten van een ervaringsmaatje.
 • Doelgroep: Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Utrecht waarbij bijvoorbeeld autisme, LVB, ziekte of andere zorgen een rol spelen.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: (Online) begeleiding op afstand is mogelijk.
Website

Open Embassy – Thuisonderwijsmaatjes

Open Embassy ondersteunt met het project Thuisonderwijsmaatjes gezinnen die nieuw zijn in Nederland met thuisonderwijs.

 • Aanbod: Wanneer thuisonderwijs niet goed lukt helpen maatjes op afstand (online) kinderen en jongeren uit gezinnen die recent naar Nederland zijn gekomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een vluchtachtergrond of migratieachtergrond. Dit kan door ondersteuning te bieden bij het maken van huiswerk, oefenen van de Nederlandse taal, het maken van een studieplanning, helpen met computeren en vooral het betrekken van de ouders bij het schoolwerk van hun kinderen.
 • Doelgroep: Kinderen en jongeren uit gezinnen die recent naar Nederland zijn gekomen. De doelgroep volgt basis-, voortgezet of MBO-onderwijs.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: De begeleiding vindt op afstand (online) plaats. Na de zomerperiode van 2020 is offline begeleiding ook mogelijk.
Website

St. Leren voor de Toekomst

Stichting ‘Leren voor de Toekomst’ zet zich in voor de schoolontwikkeling van kinderen die het financieel minder hebben. Ze bieden deze leerlingen een kans om alsnog begeleiding te kunnen krijgen voor hun schoolontwikkeling en toekomstige loopbaan.

 • Aanbod: Huiswerkbegeleiding, bijlessen, citovoorbereiding, loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, planning en organisatie, ouderhulp, ouderparticipatie, trainingen en workshops, gastlessen en leerlingenuitjes.
 • Doelgroep: Bassischoolleerlingen (vanaf groep 4) en middelbare scholieren (alle leerjaren en niveaus) in Utrecht, Nieuwegein en Zeist. In Utrecht betreft het de wijken Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Ook onderwijs op afstand mogelijk via één-op-één begeleiding, instructievideo’s en Zoomlessen.
Website

Stichting Move – Move Maatje

Met Move Maatje biedt stichting Move alle leerlingen van Nederland de mogelijkheid om begeleid te worden door een online maatje. Move is gespecialiseerd in sociaal-emotioneel onderwijs en valt ook wel onder de categorie ‘burgerschapsonderwijs’.

 • Aanbod: Online begeleiding door middel van creatieve opdrachten die goed aansluiten op de thema’s waar Move zich op richt: verbinding, talentontwikkeling en maatschappelijke participatie. Het hoofddoel van de begeleiding is contact maken.
 • Doelgroep: Kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenootjes. Het gaat voornamelijk om kinderen uit wijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen, Ondiep, Pijlstaart, Lombok, Hoograven en Leidsche Rijn. Kinderen uit andere wijken kunnen zich ook aanmelden.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Begeleiding vindt alleen plaats op afstand. Fysieke begeleiding is op dit moment (i.v.m. corona) nog niet mogelijk. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden, mogen de maatjes fysiek bij elkaar komen.
Website

Stichting Move – Move in 1 dag

Met Move in 1 dag ontdekken kinderen uit zomerscholen, de buitenschoolse opvang en jongerencentra in korte tijd wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben.

 • Aanbod: Leerlingen komen in contact met studenten en ontdekken andere leefwerelden Ze ontdekken hun talent en leren maatschappelijk participeren. Gedurende één dag gaan zij samen aan de slag met het thema ‘iets doen voor een ander’ en gaan ze meteen over tot actie.
 • Doelgroep: Kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs, buitenschoolse opvang, zomerscholen en jeugdcentra die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenootjes. Het gaat voornamelijk om kinderen uit de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen, Ondiep, Pijlstaart, Lombok, Hoograven en Leidsche Rijn. Kinderen uit andere wijken kunnen zich ook aanmelden.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Begeleiding door student/starter vindt op locatie plaats, wanneer dit veilig kan met 1,5 meter afstand. Begeleiding via bijvoorbeeld videobellen is ook mogelijk.
Website

Stichting Petje af Utrecht

Petje af vindt het belangrijk dat ieder kind op zoek kan gaan naar zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden. De stichting zet zich in om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Dit gebeurt door verschillende nieuwe (leer)ervaringen aan te bieden.

 • Aanbod: Leerlingen krijgen alles te weten over verschillende beroepen en worden zo voorbereid op leven en werken in de toekomst. Hierdoor krijgen ze een breed perspectief in baanmogelijkheden en studieverkenning. De activiteiten vinden op verschillende plekken plaats.
 • Doelgroep: Leerlingen van 10-14 jaar uit de wijken Kanaleneiland en Leidsche Rijn.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Momenteel wordt er een online programma aangeboden. Buiten coronatijd vindt begeleiding normaalgesproken op locatie plaats.
Website

Home-Start

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Taal en huiswerk kan hierin ook een onderdeel zijn.

 • Aanbod: De vrijwilligers van Home-Start bieden opvoedondersteuning. Als onderdeel daarvan kan er ook taal- en/of huiswerkondersteuning aangeboden worden.
 • Doelgroep: Gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar die wonen in Utrecht (inclusief Vleuten/De Meern).
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Op dit moment vindt de begeleiding (online) plaats. Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn huisbezoeken ook mogelijk.
Website

Al Amal

Al Amal vindt het van groot belang dat iedereen kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Ze organiseren daarom onder andere een huiswerkklas in Utrecht.

 • Aanbod: Huiswerkbegeleiding op afstand via digitale kanalen (videobellen, Skype, Zoom). De nadruk ligt afhankelijk van de behoefte op taal, rekenen, studievaardigheden of specifieke vakken. De begeleiding is bedoeld als ondersteuning bij de lessen op school; de vrijwilligers geven extra uitleg of helpen bij het maken van huiswerkopdrachten. Geïnteresseerde vrijwilligers en ouders kunnen zich melden bij de coördinator Khadija Ennahachi via 06 – 421 729 22 of K.Ennahachi@al-amal.nl.
 • Doelgroep: Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren of ROC-studenten.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Begeleiding is tijdelijk alleen op afstand mogelijk. Samen met de vrijwilliger en leerling wordt gekeken welke vorm van digitale of telefonische begeleiding het beste is.
Website

Stichting Asha

Stichting Asha is een vrijwilligersorganisatie, opgezet door Utrechters met een Surinaams Hindostaanse achtergrond. Ze bieden op verschillende plekken in Utrecht huiswerkbegeleiding aan voor basisschoolleerlingen.

 • Aanbod: Huiswerkbegeleiding voor kinderen in het primair onderwijs door vrijwilligers.
 • Doelgroep: Bassischoolleerlingen vanaf groep 6. De begeleiding wordt gegeven aan leerlingen van bassischool Schri Krischna in Leidsche Rijn, basisschool Da Costa in Kanaleneiland en aan leerlingen uit Overvecht in buurtcentrum De Boog.
 • Wel/niet (online) begeleiding op afstand: Zowel begeleiding op afstand als begeleiding op locatie is mogelijk.
Website